Materská škola

 

My sme deti ako mravce,

samá práca, samý zhon,

od rána až do večera

škôlka je náš druhý dom.

 

Hneď za rána precvičíme

všetky svaly, každý  kĺb,

každý z nás vie, čo má robiť,

neleňoší nikto viac.

 

Kreslíme a spievame si,

jeden, dva, tri, štyri, päť.

Keď cvičíme, to je radosť,

predklon, úklon, malý skok.

 

Každý z nás vie, čo má robiť,

keď sa dobre pohráme,

poukladať všetko treba,

veď poriadok musí byť.

 

My sme deti ako mravce,

samá práca, samý zhon,

s kamarátmi ruka v ruke

zvládneme každý úkon.

 

Zdravie detí

 

Vážení rodičia, chceme pre Vaše ratolesti vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú stretávať iba zdravé deti.

Nielen v chrípkovom období, ale počas celého školského roka je našim spoločným cieľom zamedzenie šírenia infekčných ochorení. Obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste boli voči svojmu dieťaťu i k druhým deťom ohľaduplní a vodili do našej materskej školy len zdravé deti. Preto Vás prosíme, ak sa u Vášho dieťaťa vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov infekčného ochorenia, nevoďte ho do materskej školy a preliečte ho doma:

 

1./ Respiračné ochorenia sprevádzané zvýšenou teplotou

2./ Infekčné soplíky – i bez teploty (žltý, zelený, hustý soplík)

3./ Hnisavé oči

4./ Kašeľ

5./ Sladké chrasty

6./ Hnačky, zvracania

7./ Výsypové ochorenia

8./ Vši

 

V súlade s §144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

     Ak nie je dieťa prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy rodič predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti (ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň).

Oznamy

Dôležité

11.03.2015 12:51
 

OZNAMY

PROSíME RODIčOV, ABY ... 

 

...KAžDú ZMENU v POSKYTNUTýCH úDAJOV OZNáMILI TRIEDNEJ UčITEĽKE (zmena tel.čísla, poisťovne, adresy, mena, plnej moci....)

 

...DETIčKáM PRIEBEžNE KONTROLOVALI VLáSKY.


...DIEŤA, KTORé VYMEšKá V MŠ VIAC AKO 3  PO SEBE NASLEDUJÚCE PRACOVNÉ DNI MUSí PRINIESŤ POTVRDENIE OD DETSKéHO LEKáRA, žE JE ZDRAVé.

 

...PEDAGOGICKý PRACOVNíK Má PRAVO NEPREBRAŤ DIEŤA POKIAĽ JEHO ZDRAVOTNý STAV NIE JE VHODNý NA POBYT V MŠ- ZVýšENá TEPLOTA, SILNý KAšEĽ, UžíVANIE ANTIBIOTíK, VíRUSOVé OCHORENIE A POD.

 

...DETI OBLIEKALI POHODLNE, VšETKY VECI PODPISOVALI A SLEDOVALI OZNAMY NA NáSTENKáCH.

 

 

... ABY PRINIESLI:

 

1 balenie kancelárskeho papiera

 

!ĎAKUJEME!