Dôležité

11.03.2015 12:51
 

OZNAMY

PROSíME RODIčOV, ABY ... 

 

...KAžDú ZMENU v POSKYTNUTýCH úDAJOV OZNáMILI TRIEDNEJ UčITEĽKE (zmena tel.čísla, poisťovne, adresy, mena, plnej moci....)

 

...DETIčKáM PRIEBEžNE KONTROLOVALI VLáSKY.


...DIEŤA, KTORé VYMEšKá V MŠ VIAC AKO 3  PO SEBE NASLEDUJÚCE PRACOVNÉ DNI MUSí PRINIESŤ POTVRDENIE OD DETSKéHO LEKáRA, žE JE ZDRAVé.

 

...PEDAGOGICKý PRACOVNíK Má PRAVO NEPREBRAŤ DIEŤA POKIAĽ JEHO ZDRAVOTNý STAV NIE JE VHODNý NA POBYT V MŠ- ZVýšENá TEPLOTA, SILNý KAšEĽ, UžíVANIE ANTIBIOTíK, VíRUSOVé OCHORENIE A POD.

 

...DETI OBLIEKALI POHODLNE, VšETKY VECI PODPISOVALI A SLEDOVALI OZNAMY NA NáSTENKáCH.

 

 

... ABY PRINIESLI:

 

1 balenie kancelárskeho papiera

 

!ĎAKUJEME!