Denný režim MŠ

 

6.30 - 9.30

schádzanie detí (do 8.00)

hry a hrové činnosti - podľa priania detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené, súčasťou môže byť aj vopred naplánovaná edukačná aktivita

pohybové a relaxačné cvičenia - uvoľňovacie a zdravotné cvičenia

9.00 - 9.20 činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, stolovanie - desiata
9.20 - 11.30

edukačné aktivoty - individuálne, skupinové, frontálne činnosti a aktivity zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávanie (výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, dramatické a pod.) - edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP

pobyt vonku - realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním, príp. vychádzka do blízkeho okolia

11.30 - 12.00 činnosti zabezpečujúce životosprávu - obed, osobná hygiena, stomatohygiena
12.00 - 14.15 odpočinok - čítame rozprávku, spánok s obľúbenou hračkou (mladšie deti)
14.15 - 14.30 činnosti zabezpečujúce životosprávu - olovrant, osobná hygiena, úprava zovňajška
14.30 - 15.30

hry a hrové činnosti - do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, priamo i nepriamo usperňované didaktické hry)

edukačné aktivity - individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, príp. pobyt vonku