Práva dieťaťa

Práva dieťaťa

ĽUDSKÉ PRÁVA 

10 zásad (prerozprávané pre deti)

 

·         "SME DETI SVETA. NIE JE DOLEŽITÉ, KTO SÚ NAŠI RODIČIA, KDE BÝVAME ALEBO V ČO VERÍME. SPRÁVAJTE SA K NÁM AKO K SEBEROVNÝM. ZASLÚŽIME SI TO NAJLEPŠIE, ČO SVET POSKYTUJE"

Do materskej školy prijímame deti bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia rodičov.

 

·         "CHRÁŇTE NÁS, ABY SME MOHLI VYRASTAŤ SLOBODNE A DOSTOJNE."

Vytvárame dôstojné podmienky pre každé dieťa, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, morálne a sociálne.“

 

·         "DAJTE NÁM MENO A KRAJINU, KTORÚ MOŽEME VOLAŤ SVOJOU."

Veku primerane utvárame u detí povedomie o rodine, spoločnosti a celej krajine.

 

 

·         "POSKYTNITE NÁM TEPLO A ÚTOČISKO, DAJTE NÁM NAJESŤ A POSKYTNITE NÁM MIESTO NA HRANIE. AK SME CHORÍ, OPATRUJTE NÁS A UTEŠTE NÁS."

Vytvárame vhodné, bezpečné prostredie pre zdravý psychosomatický vývin každého dieťaťa.

 

 

·         "AK SME POSTIHNUTÍ TELESNE ALEBO DUŠEVNE, STARAJTE SA O NÁS EŠTE VIAC A VÝDITE V ÚSTRETY NAŠIM ZVLÁŠTNYM POTREBÁM."

Pri deťoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rešpektujeme špecifiká ich osobnosti, podporujeme a usmerňujeme ich spôsoby sebarealizácie a pozitívnym prístupom zvyšujeme ich sebadôveru.

 

·         "NECHAJTE NÁS VYRASTAŤ V RODINE. AK SA O NÁS NEMOŽE STARAŤ NAŠA VLASTNÁ RODINA, VEZMITE SI NÁS A MAJTE NÁS RADI AKO VLASTNÉ."

V MŠ utvárame priaznivú klímu pre harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa, zdôrazňujeme potrebu výchovy dieťaťa v rodine i potrebu výchovy a vzdelávania v materskej škole.

 

·         "UČTE NÁS AKO PREŽIŤ ŠŤASTNÝ A PRODUKTÍVNY ŽIVOT. NECHAJTE NÁS, ABY SME SA HROU UČILI ŽIŤ SAMI."

Vytvárame vhodné podmienky a napomáhame aktivite detí prostredníctvom uplatňovania aktivizujúcich metód a využívania didaktických prostriedkov. Poskytujeme deťom dostatočný priestor na hru, prostredníctvom hry vedieme deti k sebarealizácii, osvojovaniu potrebných zručností, vedomostí, postupov.

 

·         "V ŤAŽKÝCH ČASOCH POMOŽTE NÁM AKO PRVÝM. BUDÚCNOSŤ SVETA ZÁVISÍ OD NÁS."

Zabezpečujeme deťom zákonnými prostriedkami bezpečné prostredie a ochranu.

 

·         "CHRÁŇTE NÁS PRED KRUTOSŤOU A PRED TÝMI, KTORÍ BY NÁS CHCELI ZNEUŽIVÁŤ."

Spolupracujeme so sociálnym úradom – oddelením pre právnu ochranu detí v prípade podozrenia z týrania detí v rodine.

 

·         "VYCHOVÁVAJTE NÁS S POROZUMENÍM, SLOBODNE A S LÁSKOU. KEĎ VYRASTIEME, AJ MY BUDEME HLÁSAŤ SLOBODU, POROZUMENIE NA CELOM SVETE."

Podporujeme rozvoj schopností decentrácie, empatie a kooperácie s druhými, utvárame vlastnosti, ktoré sú potrebné pre tímovosť a pre dôležitú socioemocionálnu schopnosť vytvárať v živote zdravé medziľudské vzťahy.