Základná škola s materskou školou Hiadeľ - organizácia šk. roka 2017/2018

31.10.2017 10:23

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Hiadeľ :Mgr. Miroslava Palágyiová

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Mgr. Ivana Švejkovská

Pedagogický zamestnanci:

Soňa Tončíková

Učiteľka v MŠ

Mgr. Vladimíra Kútiková

Učiteľka v ZŠ

Jana Bátoryová

Učiteľka v MŠ

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Ľubomíra Sláviková                           hlavná kuchárka, upratovačka

 

A) MATERSKÁ ŠKOLA

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa realizovali podľa školského vzdelávacieho programu „Smelý mravček“ vypracovaného v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Školský vzdelávací program mal environmentálne zameranie.

 

B) ZÁKLADNÁ ŠKOLA

            Výchova a vzdelávanie v základnej škole sme realizovali podľa školského vzdelávacieho programu „Aktívni v škole – aktívny v živote“, ktorý je vypracovaný v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 pre základné školy.

 

Na obidvoch stupňoch vzdelania sa výchova a vzdelávanie v školskom roku 2017/2018 realizuje  aj naďalej podľa Štátneho a Školského vzdelávacieho programu a ďalej sa bude realizovať v zmysle ich inovovanej formy. Vo vyučovacom procese kladieme dôraz na environmentálnu výchovu, keďže sme školou s týmto zameraním. Zameriavame sa tiež na anglický jazyk, informatiku a rozvoj pohybových zručností na škole.

 

Údaje o počte detí /žiakov školy

·         Materská školapočet prijatých detí k 30. augustu – 22 z toho 5 predškoláci. A z toho 2 nastúpia až v januári.

        Mravčeková trieda – 22 detí : triedna učiteľka Mgr. Ivana Švejkovská

                                                                             Sonička Tončíková

                                                                             Jana Bátoryová

·         Základná škola – triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Palágyiová

                                                    Mgr.Vladimíra Kútiková

-          počet žiakov spolu 6:

 

          2.A – 1. Marek Molnár

                      2. Martin Molnár

                      3. Nela Brnová

          3.A – 1. Svetlana Milanová

                     2. Martin Varl

                     3. Martina Varlová

 

Organizácia vyučovania

  • Časové rozdelenie dňa v základnej škole

1.hodina: 7,45 – 8, 30

2.hodina: 8,40 – 9,25

3.hodina: 9,45 – 10,30

4.hodina: 10,40 – 11,25

5.hodina: 11,35 – 12,20

Obedňajšia prestávka (20 minút)

6.hodina: 12.40 – 13. 25

 

  • PREVÁDZKA materskej školy

Materská škola sa otvára o 06:30 ho. a zatvára o 16:30 hod.