Učiteľka

14.09.2013 21:17

Desatoro zásad správania učiteľky

  • Počas adaptácie pomáha dieťaťu vyrovnať sa s touto záťažovou situáciou.
  • Neprenáša negatívne emócie do medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve a v kolektíve detí.
  • Dodržiava etiku materskej školy
  • Dieťa a učiteľka majú rovnakú dôstojnosť, preto učiteľka pristupuje k deťom ako k rovnocennému partnerovi.
  • Ako motiváciu využíva viac metódy výchovné (odmena, pochvala, pohladenie..) ako metódy inhibičné ( napomenutie, vylúčenie, pokarhanie), zásadne nepoužíva telesné tresty.
  • Je pre deti vzorom v správaní a v kultúre vystupovania. Ovláda vlastné správanie spôsobom, ktorý zodpovedá jej postaveniu.
  • Neodchádza od detí z triedy, v prípade potreby zabezpečí k deťom na nevyhnutný čas dozor inej dospelej osoby (zamestnanca MŠ).
  • Rešpektuje individuálne osobitosti každého dieťaťa pri stravovaní a odpočinku (nenúti dieťa jesť a spať).
  • S pedagogickým taktom podáva rodičom pravdivé informácie o dieťati, dôveru rodičov si získava partnerským prístupom.
  • Intenzívnejšou profiláciou MŠ zvyšuje informovanosť a záujem verejnosti o živote v našom predškolskom zariadení.