Dôležité

09.09.2013 17:11

 

OZNAMY

PROSíME RODIčOV, ABY ... 

 

...KAžDú ZMENU v POSKYTNUTýCH úDAJOV OZNáMILI TRIEDNEJ UčITEĽKE (zmena tel.čísla, poisťovne, adresy, mena, plnej moci....)

 

...DETIčKáM PRIEBEžNE KONTROLOVALI VLáSKY.


...DIEŤA, KTORé VYMEšKá V MŠ VIAC AKO 5 PRACOVNýCH DNí MUSí PRINIESŤ POTVRDENIE OD DETSKéHO LEKáRA, žE JE ZDRAVé.

 

...PEDAGOGICKý PRACOVNíK Má PRAVO NEPREBRAŤ DIEŤA POKIAĽ JEHO ZDRAVOTNý STAV NIE JE VHODNý NA POBYT V MŠ- ZVýšENá TEPLOTA, SILNý KAšEĽ, UžíVANIE ANTIBIOTíK, VíRUSOVé OCHORENIE A POD.

 

...DETI OBLIEKALI POHODLNE, VšETKY VECI PODPISOVALI A SLEDOVALI OZNAMY NA NáSTENKáCH.

 

 

... ABY PRINIESLI:

 

... 4x TOLAETNÝ PAPIER, 1 x balenie HYGIENICKÝCH VRECKOVIEK, , 1x balenie KANCELÁRSKEHO PAPIERA

 

!ĎAKUJEME!