Čo má vedieť predškolák

11.09.2013 17:07

VIETE, ČO BY MALO VEDIEŤ DIEŤA, KTORÉ IDE DO ŠKOLY?

 • Malo by si pamätať niekoľko básničiek a riekaniek, vedieť svoje meno, vek, poznať adresu, na ktorej býva;
 • S pomocou názoru (manipulácia s predmetmi, hračkami) by malo sčitovať a odčitovať minimálne od 1 do 10; poznať čísla od 0 do 10 a vedieť určiť ich poradie; priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 10;
 • Orientovať sa v priestore, vedieť, kde je vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu;
 • Poznať základné farby a geometrické tvary;
 • Mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť, dieťa by nemalo mať problémy s výslovnosťou niektorých hlások, malo by vedieť vysloviť jedno a dvojslabičné slovo samostatne po hláskach, nezajakávať sa pri reči;
 • Plynulo prerozprávať udalosti, ktoré zažilo, alebo príbeh, ktorý si vypočulo; porozprávať obsah krátkej rozprávky a porozumieť jej obsahu; vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
 • Odpovedať na otázky, keď sa ho pýtajú;
 • Nakresliť postavu primerane svojmu veku, ťahy kresby sú plynulé, línie pevné, neroztrasené, svalstvo ruky je pri práci uvoľnené. Dieťa vie nakresliť geometrické tvary podľa predlohy, vie vystrihnúť tvar podľa predkreslenej čiary;
 • Vedieť sa odlúčiť od rodičov, nemalo by mu robiť problémy prispôsobiť sa novému prostrediu, nadviazať kontakt s novými ľuďmi (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
 • Cíti sa dobre v kolektíve detí, vyhľadáva ich. Uznávať dospelú autoritu a dokázať sa jej podriadiť.
 • Vydržať sedieť pri jednej činnosti 20 minút a zadané úlohy dokončiť, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať;
 • Mať chuť učiť sa – často sa pýta na písmená, číslice, zaujíma sa o učenie a chce vedieť viac;
 • Vedieť sa samostatne obuť a obliecť, pozapínať gombíky a zaviazať si šňúrky;
 • Vedieť sa samostatne najesť a obslúžiť na WC;
 • Dieťa nie je agresívne, spory medzi deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
 • V jeho správaní sa neobjavujú zlozvyky, ako napr. cmúľanie prstov, obhrýzanie nechtov, časté pokašlievanie, žmurkanie, nepomočuje sa.