Adaptačný proces

15.09.2013 14:18

ADAPTAČNÝ PROGRAM

Materskej školy pri Základnej škole Hiadeľ č. 14, 97661 pošta Lučatín

 

 1. V pedagogike sa pojem adaptácia používa v súvislosti s otázkami prispôsobivosti a prispôsobovania dieťaťa podmienkam rodinného školského a mimoškolského prostredia, v ktorom dieťa žije. Prostredníctvom adaptácie sa vylučujú a zoslabujú negatívne vplyvy prostredia, alebo sa umožňuje pôsobenie pozitívnych vplyvov.
 2. Psychológovia pod adaptáciou rozumejú zmenu citlivosti, ktorá nastáva následkom prispôsobenia sa zmyslového orgánu vplyvom naň pôsobiacim. Ide o vzťahy: vonkajšie prostredie – subjekt živého a neživého sveta – jeho reakcie na podnety vonkajšieho prostredia.
 3. Z hľadiska didaktického ide o prispôsobovanie edukačného postupu individuálnym a vekovým zvláštnostiam dieťaťa.

 

 

VSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY JE PRVÝM KROKOM DO SPOLOČNOSTI.

 • Táto udalosť so sebou neprináša problémy len pre dieťa ale i pre zákonných zástupcov dieťaťa. Mnoho rodičov zistí, že sa ich dieťa správa v materskej škole úplne inak ako doma a kladie si otázky – Je toto správanie normálne? Zvládne naše dieťa dochádzku do materskej školy? Ako môžeme dieťaťu pri vstupe do materskej školy pomôcť?
 • Každé dieťa zvláda adaptačný proces inak. Adaptačný proces je podmienený viacerými faktormi ako sú: zrelosť vyššej nervovej sústavy, výchovný štýl v rodine, zdravotný stav dieťaťa, vek dieťaťa, predchádzajúci pobyt v kolektívnom zariadení. Čím môžu rodičia a učiteľky podporiť dieťa v jeho snahe začleniť sa?
 • Spolupracovať s rodičmi z dôvodu adaptácie už pred začiatkom pravidelnej dochádzky. ( už pri podávaní žiadosti dieťaťa do materskej školy , v čase pobytu vonku na školskom dvore).
 • Nástupom dieťaťa do MŠ má dieťa náhle zmeniť rodinné prostredie, ktoré preň predstavuje životnú istotu a bezpečie.

 

Pre r o d i n u z adaptácie vyplývajú úlohy:

 • rodič musí s adaptáciou počítať časom 4– 6 týždňov ,
 • prvýkrát by dieťa malo prísť do MŠ s rodičom – matkou, niektorý de I s otcom ,
 • prvý deň má dieťa v MŠ pobudnúť iba krátky čas, maximálne 2 hodiny ,
 • matka v triede nesmie dieťa od seba posielať preč, iniciatíva vzdialiť sa od matky musí prísť od samotného dieťaťa .