ŠKD

Náš školský klub je súčasťou základnej školy. Navštevujú ho žiaci 2. a 3. ročníka.
ŠKD je v prevádzke od 11,35 hod. do 14,30 hod.

11,35 - 12,20 oddychová, relaxačná činnosť

12,20 - 12,40  - obed

12,40 - 13,00 - oddychová, relaxačná činnosť

13,00 - 13.50 - záujmová, rekreačná činnosť

13,50 - 14,20 - príprava na vyučovanie formou didaktických hier

14,20 - 14,30 - upratovanie triedy, odchod domov

Poplatky
Mesačný príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 5 Eur.
Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca do 15. dňa v mesiaci.
 
Pravidlá bezpečnosti v ŠKD:
 
ŽIAK
- po príchode do ŠKD odkladá svoju tašku, osobné veci na určené miesto
- na obed a z obeda odchádza v sprievode p. vychovávateľky
-dodržuje hygienické návyky
- nikdy svojvoľne neopúšťa oddelenie
- pri pobyte vonku sa riadi pokynmi p. vychovávateľky
- v priestoroch ŠKD nebehá, správa sa slušne
- nožnicami, ostrými predmetmi pracuje a zaobchádza maximálne opatrne
- nemanipuluje s elektrickým zariadením, oknami
- pri odchode z ŠKD odloží vypožičané hračky a iné predmety na pôvodné miesto
- kvybaveniu a zariadeniu sa správa šetrne