Práva a povinnosti rodičov

11.09.2013 20:15

 

Práva a povinnosti rodičov, alebo zákonných zástupcov dieťaťa Materskej školy v Hiadli

 •         Na ochranu osobných údajov dieťaťa, ako aj informácií týkajúcich sa jeho osobného alebo rodinného života
 •         Poznať školský vzdelávací program školy a triedy, ktorú dieťa navštevuje
 •         Zúčastniť sa po dohode s triednou učiteľkou na výchovno-vzdelávacom procese
 •         Konzultovať výchovné otázky týkajúce sa vlastného dieťaťa s učiteľkou, alebo riaditeľkou školy (zástupkyňou pre MŠ v ZŠ s MŠ               Hiadeľ)
 •         Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 •         Prispievať svojimi nápadmi, alebo návrhmi na obohatenie programu MŠ
 •         Zapojiť sa do práce poradných a iniciatívnych orgánov pri ZŠ s MŠ Hiadeľ a obhajovať záujmy a potreby detí
 •         Byť informovaný o aktivitách poriadaných pre deti
 •         Zúčastniť sa akcií poriadaných materskou školou, týkajúcich sa rodičov a detí.

 

 

Rodič má povinnosť

 •         Vodiť dieťa do materskej školy pravidelne a včas
 •         Prípadnú neprítomnosť dieťaťa hlásiť osobne alebo telefonicky hneď v prvý deň neprítomnosti do 08.00 hod.
 •         Dávať dieťa do MŠ zdravé v záujme zdravia vlastného dieťaťa a v záujme zdravia ostatných detí
 •         Odovzdávať dieťa učiteľke, nepúšťať ho do herne samé, prípadne upozorniť učiteľku na potrebné dôležité okolnosti týkajúce sa                 dieťaťa
 •         V prípade, ak dieťa ochorie na infekčné ochorenie hlásiť túto skutočnosť materskej škole a po návrate sa preukázať potvrdením od           lekára
 •         Nahlasovať triednej učiteľke zmeny týkajúce sa bydliska dieťaťa, telefónnych čísel rodičov, zmeny zdravotnej poisťovne atď.
 •         V stanovených termínoch platiť poplatky za stravu a školné
 •         Poskytnúť učiteľke v triede splnomocnenie v prípade, ak bude dieťa vyberať iná ním poverená osoba
 •         Učiteľku upozorniť v deň, keď ním poverená osoba príde po dieťa.