Plán organizačného zabezpečenia lyžiarskeho kurzu

16.01.2018 15:37

 

Plán organizačného zabezpečenia lyžiarskeho kurzu

Predškolské zariadenie :

Materská škola Hiadeľ, Hiadeľ 14, 976 61

Termín : 22.01.2018 – 26.01.2018

Názov aktivity : Lyžiarsky výcvik

Cieľ aktivity : Rozvíjať špeciálne pohybové zručnosti, osvojovať si základy

lyžovania.

Miesto pobytu : Lyžiarsky stredisko – Selce - Čachovo

Organizátor : ZŠ s MŠ Hiadeľ, ZŠ s MŠ Brusno a CVČ Brusno

Vedúci kurzu : Mgr. Patrik Palider , č.tel.: 0903 254 268 ,

patrikpalider @ gmail.com

Cena kurzu : 55 € / v cene – doprava, výcvik, vleky/

Miesto a čas odchodu : 08.20 hod.– z MŠ Hiadeľ do lyžiarskeho areálu Selce

Miesto a čas príchodu : 12 . 15 hod – MŠ Hiadeľ, Hiadeľ 14,976 61

Počet účastníkov : cca 30 ( aj MŠ Brusno)

Podmienky stravovania : desiata – vlastná z domu každé dieťa, obed – 12.30

v ZŠ s MŠ Hiadeľ.

Spôsob dopravy : autobusová doprava – zabezpečí - organizátor

Program dňa :

08.20 hod . odchod z ZŠ s MŠ Hiadeľ, zodpovednosť za celú organizáciu

a bezpečnosť detí preberajú pedagógovia poverení organizáciou lyžiarskeho

výcviku.

08.45 hod. príchod do lyžiarskeho areálu Selce - Čachovo

08.45 – 09.00 hod. zabezpečenie lyžiarskeho výstroja, príprava na výcvik 

09.00 – 10.00 hod. zaradenie do skupín - lyžiarsky výcvik 

10.00 – 10.30 prestávka – občerstvenie, hygienický návyk

10.30 – 11.30 – lyžiarsky výcvik , uloženie výstroja, pokyny

11.30 – 12.00 hod. odchod z areálu Selce do MŠ Hiadeľ

Za priebeh lyžiarskeho výcviku, činnosti a jeho organizáciu zodpovedajú

pedagógovia poverení organizáciou lyžiarskeho výcviku.

Zákonní zástupcovia prihlásených detí obdržia pokyny ohľadom organizácie

lyžiarskeho výcviku od pani Mgr. Miroslavy Palágyiovej – riaditeľky ZŠ s MŠ

Hiadeľ

12.30 hod.- predpokladaný príchod do MŠ, odovzdanie detí učiteľkám

materskej školy

materskej školyorganizačného zabezpečenia lyžiarskeho kurzu
Predškolské zariadenie :
Materská škola, Školská 622/24, Brusno
Termín : 22.01.2018 – 26.01.2018
Názov aktivity : Lyžiarsky výcvik
Cieľ aktivity : Rozvíjať špeciálne pohybové zručnosti, osvojovať si základy
lyžovania.
Miesto pobytu : Lyžiarsky stredisko – Selce - Čachovo
Organizátor : ZŠ s MŠ Brusno a CVČ Brusno
Vedúci kurzu : Mgr. Patrik Palider , č.tel.: 0903 254 268 ,
patrikpalider @ gmail.com
Cena kurzu : 55 € / v cene – doprava, výcvik, vleky/
Miesto a čas odchodu : 08.00 hod.– z MŠ Brusno do lyžiarskeho areálu Selce
Miesto a čas príchodu : 12 . 30 hod – MŠ Brusno, Školská 622/24, Brusno
Počet účastníkov : cca 30.
Podmienky stravovania : desiata – vlastná z domu každé dieťa, obed – 12.45
v ZŠ s MŠ Brusno.
Spôsob dopravy : autobusová doprava – zabezpečí - organizátor
Program dňa :
08.00 hod . odchod z ZŠ s MŠ Brusno, Školská 622/24, Brusno, zodpovednosť
za celú organizáciu a bezpečnosť detí preberajú pedagógovia poverení
organizáciou lyžiarskeho výcviku.
08.45 hod. príchod do lyžiarskeho areálu Selce - Čachovo
08.45 – 09.00 hod. / zabezpečenia lyžiarskeho výstroja, príprava na výcvik /
09.00 – 10.00 hod. zaradenie do skupín - lyžiarsky výcvik /
10.00 – 10.30 prestávka – občerstvenie, hygienický návyk
10.30 – 11.30 – lyžiarsky výcvik , uloženia výstroja, pokyny
11.30 – 12.00 hod. odchod z areálu Selce do MŠ Brusno, Školská 622/24,
Brusno
Za priebeh lyžiarskeho výcviku, činnosti a jeho organizáciu zodpovedajú
pedagógovia poverení organizáciou lyžiarskeho výcviku.
Zákonní zástupcovia prihlásených detí obdŕža pokyny ohľadom organizácie
lyžiarskeho výcviku od pani Mgr. Daniely Šankovej – zástupkyne pre MŠ - ZŠ
s MŠ Brusno
12.45 hod.- predpokladaný príchod do MŠ, odovzdanie detí učiteľkám
materskej školyPlán organizačného zabezpečenia lyžiarskeho kurzu
Predškolské zariadenie :
Materská škola, Školská 622/24, Brusno
Termín : 22.01.2018 – 26.01.2018
Názov aktivity : Lyžiarsky výcvik
Cieľ aktivity : Rozvíjať špeciálne pohybové zručnosti, osvojovať si základy
lyžovania.
Miesto pobytu : Lyžiarsky stredisko – Selce - Čachovo
Organizátor : ZŠ s MŠ Brusno a CVČ Brusno
Vedúci kurzu : Mgr. Patrik Palider , č.tel.: 0903 254 268 ,
patrikpalider @ gmail.com
Cena kurzu : 55 € / v cene – doprava, výcvik, vleky/
Miesto a čas odchodu : 08.00 hod.– z MŠ Brusno do lyžiarskeho areálu Selce
Miesto a čas príchodu : 12 . 30 hod – MŠ Brusno, Školská 622/24, Brusno
Počet účastníkov : cca 30.
Podmienky stravovania : desiata – vlastná z domu každé dieťa, obed – 12.45
v ZŠ s MŠ Brusno.
Spôsob dopravy : autobusová doprava – zabezpečí - organizátor
Program dňa :
08.00 hod . odchod z ZŠ s MŠ Brusno, Školská 622/24, Brusno, zodpovednosť
za celú organizáciu a bezpečnosť detí preberajú pedagógovia poverení
organizáciou lyžiarskeho výcviku.
08.45 hod. príchod do lyžiarskeho areálu Selce - Čachovo
08.45 – 09.00 hod. / zabezpečenia lyžiarskeho výstroja, príprava na výcvik /
09.00 – 10.00 hod. zaradenie do skupín - lyžiarsky výcvik /
10.00 – 10.30 prestávka – občerstvenie, hygienický návyk
10.30 – 11.30 – lyžiarsky výcvik , uloženia výstroja, pokyny
11.30 – 12.00 hod. odchod z areálu Selce do MŠ Brusno, Školská 622/24,
Brusno
Za priebeh lyžiarskeho výcviku, činnosti a jeho organizáciu zodpovedajú
pedagógovia poverení organizáciou lyžiarskeho výcviku.
Zákonní zástupcovia prihlásených detí obdŕža pokyny ohľadom organizácie
lyžiarskeho výcviku od pani Mgr. Daniely Šankovej – zástupkyne pre MŠ - ZŠ
s MŠ Brusno
12.45 hod.- predpokladaný príchod do MŠ, odovzdanie detí učiteľkám
materskej školy