ČO NÁS ČAKÁ V ŠK. ROKU 2017/2018

02.11.2017 18:32

MESIAC

ÚLOHY

 

SEPTEMBER

·         Slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018

·         Plenárne ZRPŠ,

·         Biathlon Cup – športové podujatie v B.Bystrici

·         Výstava mačiek

·         spoločné aktivity rodiny a školy: „Čarovný chodník“ - turistická vychádzka do okolitej prírody a zber jesenných plodov

·         príprava kult. programu na „Hiadlovský Krumplovník“ – tvorivé dielne z prírodných materiálov, spolupráca s NAPANT-om

·         spoločné aktivity rodiny a školy: „Čarovný chodník“ - turistická vychádzka do okolitej prírody a zber jesenných plodov

 • Svetový deň mlieka – nástenka, mliečny deň.

 

OKTÓBER

·         Začiatok záujmovej a krúžkovej činnosti

·         spoločné aktivity rodiny a školy: „Tekvičkové popoludnie“ – tvorivé dielne; „Posedenie pri jabĺčku“ – kultúrne vystúpenie detí a žiakov školy so zábavným a vzdelávajúcim programom (ukážky remesiel a manuálnych zručností starých rodičov),

·         „Hiadľovskí hrdinovia z 2. sv. vojny“ - Pálenie sviec na hroboch vojakov padlých v 1. a 2. sv. vojne; výroba vencov.

·         Turistická vychádzka do okolitej prírody: „Turisticko-náučný chodník a zmeny v prírode“,

·         Svetový deň zdravej výživy – nástenka, tvorivé dielne (šaláty, postavičky z ovocia a zeleniny, zmyslové hry - chuťové, čuchové a hmatové).

 

NOVEMBER

 • Hodnotiaca pedagogická rada,
 • plenárne ZRPŠ,
 • návšteva Tihányovho kaštieľa v Radvani spojená s rôznymi aktivitami pre žikov

·         zdravá výživa a šport: Šarkaniáda v spojení s pozorovaním sily vetra,

·         spoločné aktivity rodiny a školy: „Kniha zdravých receptov“,

·         enironmentálne hry a aktivity s pracovníkom NAPANT-om,

 • turistická vychádzka Turisticko-náučným chodníkom Hiadeľská dolina

 

DECEMBER

·         Mikuláš – program pre deti a žiakov

·         Aktivity k Adventu  - Vianočné tvorivé dielne s rodičmi -  „Zdobenie medovníkov“ – tvorivé dielne, „Posedenie pri stromčeku a pri kapustnici“ – kultúrny program, rozbaľovanie darčekov,

·         estetizácia priestorov – vianočná výzdoba školy,

·         zvyky a tradície pros. krúžku Tradície a folkĺór (Barbora, Mikuláš, Lucia...),

·         vinšovanie k Vianociam a Novému roku

·         turistická vychádzka Turistickým chodníkom

 

JANUÁR

 • Hodnotiaca pedagogická rada, hodnotenie a klasifikácia žiakov,

·         spoločné aktivity rodiny a školy: „Snehuľkovia“ – stavanie originálnych snehuliakov a zimná olympiáda,

 • lyžiarsky výcvik, korčuliarsky kurz a ostatné zimné radovánky
 • turistická vychádzka Turisticko-náučným chodníkom zameraná na prikrmovanie a starostlivosť zvierat a operencov v zimnom období,
 • environmentálne hry a aktivity s pracovníkom NAPANT-u.

 

FEBRUÁR

 • Exkurzia za umeleckými dielami,
 • „Európa v škole“ – ľudské práva, migranti,
 • spoločné aktivity rodiny a školy: Fašiangový karneval – zábavné dopoludnie plné hudby, smiechu, súťaží a hier,

 

 

MAREC

 • Týždeň slovenských knižníc – návšteva knižnice v Banskej Bystrici/Zvolene,
 •  „Deň Vody“ – environmentálne aktivity v NAPANT-om,
 • spoločné aktivity rodiny a školy: „Rozprávková noc odvahy v škole“ (čítanie rodičov deťom, spanie v škole, pobyt bez elektrickej energie); „Veľkonočná tvorivá dielňa“ - tradičné maľovanie veľkonočných vajíčok, pletenie korbáčov z vŕbového prútia,
 • súťaže v recitovaní a spievaní: „Jarné prebudenie“ – spoločné predstavenie detí a žiakov základnej a materskej školy z Hiadla a Lučatína; „Malé talenty“ – súťaž materských škôl v speve a recitácii v Slovenskej Ľupči,
 • turistická vychádzka Turisticko-náučným chodníkom Hiadeľská dolina – „Čistá dedina“,
 • vynášanie Moreny.

 

APRÍL

 • Zápis do 1. ročníka ,
 •  „Deň narcisov“
 • Deň Zeme“ – environmentálne aktivity s NAPANT-om spojené s besedou k svetovému dňu vtáctva,
 • jarná výzdoba školy,
 • hodnotiaca pedagogická rada, hodnotenie a klasifikácia žiakov,
 • spoločné aktivity rodiny a školy: „Veľkonočné vajíčko“ s využitím historických a deskriptívnych bádateľských aktivít (vrátane vynášania Moreny); turistická vychádzka za prameňom Kyslá,
 • Čistá dedina“ – staráme sa o čistotu najbližšieho okolia (les, lesný potok, školský dvor),
 • úprava školského dvora a príprava záhradky na sadeniepozorovanie a skúmanie biologických procesov klíčenia a rastu v záhradke a okolí.

Máj

 • „Deň matiek“ – kultúrne predstavenie pre rodičov,
 • plavecký výcvik detí a žiakov školy,
 • „dokumentárna“ vychádzka „Poznáš svoju obec?“ – spoločná vychádzka ZŠ s MŠ (Hiadeľ nie je hriadeľ) – natočiť propagačné a motivačné video so žiakmi ZŠ
 • exkurzia na Hvezdáreň na Vartovke,
 • exkurzia do Planetária,

·         Stretnutie s členmi policajného zboru – dopravná výchova

 • Čarodejné bylinky“ – environmentálne aktivity s NAPANT-om,,
 • turistická vychádzka po Turisticko-náučnom chodníku Hiadeľská dolina so zámerom vytvorenia príručky pre cestovateľa „Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád Hiadeľ“.

·         Športová olympiáda materských škôl o putovný pohár primátora mesta B. Bystrica,

·         Minitalenty – súťaž v speve a recitácii detí materských škôl v Slovenskej Ľupči,

·         Ekopredškoláčik – environmentálne dopoludnie detí predškolského veku v B. Bystrici,

Jún

 • MDD – športový deň – ukážky Horskej služby ( lanovka pre deti)
 • „Deň otcov“ – popoludnie pre deti a ich otcov (súťaže, tvorivé aktivity, opekanie),
 • hodnotiaca pedagogická rada, hodnotenie a klasifikácia žiakov,
 • odovzdávanie učebníc,
 • Didaktické hry v prírode 1.- 4. r. Ochrana života a zdravia - Turistická vychádzka po partizánskych chodníkoch
 • školské výlety,
 • škola v prírode,
 • ukončenie činnosti krúžkov,
 • slávnostné ukončenie šk. roka.