PRÁVNE PREDPISY O ĽUDSKÝCH PRÁVACH A ICH UPLATŇOVANÍ V ŠKOLÁCH

 

 1. Dohovor o ochrane základných práv a slobôd, publikovaný v Zbierke zákonov

pod číslom 209/1992 Z.z.

 1. Dohovor o právach dieťaťa, publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom

104/1991 Z.z.

 1. Dohovor o zákaze diskriminácie v oblasti vzdelávania, slovenský preklad zatiaľ

nebol uverejnený v Zbierke zákonov.

 1. Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, publikovaná v Zbierke

zákonov pod číslom 588/2001 Z.z.

 1. Medzinárodný pakt o hospodárskych sociálnych a kultúrnych právach,

publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 120/1976 Zb.

 1. Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, publikovaný v Zbierke

zákonov pod číslom 160/1998 Z.z.

 1. Ústava Slovenskej republiky, publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom

460/1992 Z.z.

 1. Všeobecná deklarácia ľudských práv, publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom

DE01/48 Zb.

 1. Vyhláška MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení neskorších

predpisov

 1. Vyhláška MŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších

predpisov

 1. Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti

pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

 1. Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom

a finančnom zabezpečení

 1. Vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o

poradenských zariadeniach

 1. Vyhláška MŠ SR č. 311/2004 Z.z. o poskytovaní štipendií žiakom stredných a

špeciálnych škôl

 1. Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z.z. o školskej inšpekcii
 2. Vyhláška MŠ SR č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších

predpisov

 1. Zákon č.281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a o príspevku na dieťa v znení

neskorších predpisov

 1. Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o

ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(antidiskriminačný zákon)

 1. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších

predpisov

 1. Zákon č.138/2004 Z.z.o správnom konaní (správny poriadok)
 2. Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)

v znení neskorších predpisov 55

 1. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.